Saturday, 04 July 2020

Kalkulator Zakat

Penghasilan profesional oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan analogi (qiyas) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

  1. Model memperoleh harta penghasilan dari profesi mirip dengan panen dari hasil pertanian, sehingga harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisabsebesar 653 kg gabah kering giling (setara dengan 522 kg beras) dengan waktu pengeluaran zakat (haul)nya setiap kali menerima penghasilan (gaji).
  2. Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5%. Dengan demikian, apabila pengasilan seseorang telah memenuhi ketentuan ambang batas (nisab) wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakat atas penghasilannya.
Penghasilan/Gaji Saya per Bulan
Penghasilan Lain-lain Saya per Bulan
Hutang/Cicilan Saya untuk Kebutuhan Pokok 1)
Jumlah Penghasilan per Bulan

Nisab Zakat Penghasilan

Nisab adalah syarat jumlah minimum (ambang batas) harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Untuk penghasilan yang diwajibkan zakat adalah penghasilan yang berada diatas nisab. Nisab Zakat Penghasilan adalah setara 522 kg beras normal.

Harga beras saat ini (per kg)
Besarnya Nishab Zakat Penghasilan per Bulan
Apakah Saya Wajib Membayar Zakat Penghasilan?
Jumlah yang Saya Harus Dibayarkan per Bulan

Zakat Harta (Maal)

Zakat Harta (Maal) adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan bila telah mencapai batas minimal tertentu (nisab) dalam kurun waktu (haul) setiap satu tahun kalender.

Harta dalam bentuk Tabungan/ Giro/ Deposito
Harta dalam bentuk Logam Mulia (Emas/ Perak)
Harta dalam bentuk Surat Beharga 2)
Harta dalam bentuk Properti 3)
Harta dalam bentuk Kendaraan 4)
Harta dalam bentuk Koleksi Seni & Barang Antik 5)
Harta dalam bentuk Stok Barang Dagangan
Harta dalam bentuk Lainnya
Harta dalam bentuk Piutang Lancar
Jumlah Harta
Hutang Jatuh Tempo Saat Membayar Kewajiban Zakat
Jumlah Harta Yang Dihitung Zakatnya

Nisab Zakat Harta (Maal)

Untuk harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah diatas nisab. Nisab Zakat Harta (Maal) adalah setara dengan 85 gr emas 24 karat.

Harga Emas saat ini (dalam gram)
Besarnya Nisab Zakat Maal per Tahun
Apakah Saya Wajib Membayar Zakat Maal ?
Jumlah yang Saya Harus Dibayarkan per Tahun
Jumlah Bila Saya Bayarkan per Bulan

Resume Penghitungan Zakat

Zakat Penghasilan per Bulan
Zakat Maal yang dibayarkan per Bulan
Total Pembayaran Zakat Saya per Bulan

Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar

Lembaga Filantropi Islam Terdepan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Secara Komprehensif Sesuai Kaidah.

Registration Login
Lost your Password?
Registration Login
A password will be send on your post
Registration Login
Registration